ఆశ - Desire


ఆశ - Desire 

శ్లోకం :

ఆశాయాః యే దాసాః తే దాసాః సర్వలోకస్య ।
ఆశా యేషాం దాసీ తేషాం దాసాయతే లోకః ॥

యే ఆశాయాః దాసాః తే సర్వలోకస్య దాసాః (భవన్తి)।
యేషాం ఆశా దాసీ, లోకః తేషాం దాసాయతే ॥

భావం:

ఆశకి ఎవరైతే దాసులో, వారు సమస్త లోకానికీ దాసులు. ఆశ ఎవరికైతే దాసురాలో, అటువంటి వారికి సమస్త లోకమూ దాసత్వం చేస్తుంది.

Those who are the slaves of ‘desire’ are slaves of the entire world. But world itself is the slave of those, to whom ‘desire’ is a slave.

ఆశ మనిషికి సహజం. అదే ఆశ మితిమీరితే, అత్యాశ లేక దురాశ అవుతుంది. స్థూలంగా దీనినే ఆశ అంటూ ఉంటారు.  ఈ ఆశే, మనిషిని తన బానిసను చేసుకుంటుంది. ధన వ్యామోహము ఒక ఆశ. విపరీతమైన ధన వ్యామోహము, లేదా దానిమీద విపరీతమైన కోరిక లేక మమకారం, అనేకమైన విపరీతాలకు దారి తీస్తుంది. విపరీత ధనకాంక్షతో మనిషి ఉచ్ఛనీచాలు కూడా మరచిపోయి, ఎంతటి ఘాతుకానికైనా ఒడిగడతాడు. మద్యపానమూ, జూదమూ, వ్యభిచారమూ, చౌర్యమూ, మాదక ద్రవ్య సేవనమూ, హత్యలూ, మాన భంగాలూ, ఇవన్నీ తీవ్రమైన కోరికల పర్యవసానములు. అవే వ్యసనాలుగా పరిణమిస్తాయి. ఇటువంటి కోరికలకు ఎవరైతే దాసులో, వారు ప్రపంచానికే దాసులు. వారి ప్రవర్తనను సమాజం ఏవగించుకుంటుంది. వారు ప్రపంచంలోని ప్రతి వ్యక్తికీ చులకనై పోతారు. వారిని ఎవరూ గౌరవించరు, ఎవరూ లక్ష్య పెట్టరు. చివరకు సమాజ విద్రోహకులుగా ముద్ర వేయబడి, తీవ్రమైన శిక్షా పాత్రులవుతారు.

అటువంటి 'కోరిక' ఎవరికైతే దాసీయో, వారికి ప్రపంచమే దాసోహం అంటుంది. అనగా, కోరికలను అదుపులో ఉంచుకుని వాటిని అధిగమించిన వారు, ఉన్నతమైన లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుని, జీవితంలో అనేక విజయాలు సాధించగలుగుతారు. సమాజ శ్రేయస్సుకై పాటుపడతారు. అటువంటి వారికి ప్రపంచమంతా దాసోహం అంటుంది, వేనోళ్ళ కొనియాడుతుంది, ప్రశంసిస్తుంది. వారు చిరస్మరణీయులవుతారు. సత్సమాజ నిర్మాణానికై, సమాజ అభివృద్ధికై, ఇటువంటి వారు ఎంతైనా అవసరం.


🚩 ఓం నమో వేంకటేశాయ 🙏

Comments

Popular posts from this blog

శిఖండి జన్మ రహస్యం Shikhandi - The Warrior Princess

భారతంలో మూడు చేపల కథ! మహాభారతం Mahabharata in Telugu

ఏది శాకాహారం – ఏది మాంసాహారం? Story of Dharmavyadha and his curse - Varaha Purana